ALGEMENE VOORWAARDEN

delimiter image

Artikel 1.

Alle opdrachten en/of aanvullende en/of vervolgopdrachten tot juridische dienstverlening aan een op het kantoor van Langelaar Klinkhamer Advocaten (hieronder verder: “LKA”) werkzame advocaat of juridisch medewerker, doen, bij aanvaarding daarvan en voor zover nodig met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend een verbintenis ontstaan tussen de cliënt/opdrachtgever en LKA, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2.

De uit de opdracht voortvloeiende verplichting tot juridische dienstverlening bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op door de cliënt/opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat. Indien de cliënt/opdrachtgever beperkingen wenst in de uitvoering van de opdracht, dan is het aan hem om schriftelijk die beperkingen aan te geven.

 

Artikel 3.

Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten/maten van LKA de (middellijk) bestuurders van deze vennoten/maten en al degenen die al dan niet in dienst van LKA werkzaam zijn, alsmede vroegere voor LKA werkende personen (vennoten/maten, bestuurders en medewerkers) met inbegrip van hun eventuele erfgenamen indien zij aansprakelijk worden gehouden, nadat zij het kantoor van LKA hebben verlaten.

 

Artikel 4.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is LKA vrij te bepalen welke advocaat of juridisch medewerker de opdracht uitvoert. Indien door LKA bij de uitvoering van de opdracht derden moeten worden ingeschakeld, of in overleg met de cliënt/opdrachtgever zijn ingeschakeld, dan is LKA niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, en is LKA bevoegd zonder voorafgaand overleg met de cliënt/opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van die derde te aanvaarden. Aanspraken jegens die derde zullen op verzoek van de cliënt/opdrachtgever aan hem worden overgedragen. Cliënt/opdrachtgever vrijwaart LKA tegen alle aanspraken van derden, de door LKA in verband daarmee makende kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houdende met de werkzaamheden van LKA ten behoeve van cliënt/opdrachtgever.

 

Artikel 5.

De persoonlijke aansprakelijkheid van op het kantoor van LKA werkzame advocaten of medewerkers wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend LKA is aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fouten. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op de aanspraak onder de door LKA gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico.

 

Artikel 6.

Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt/opdrachtgever of anderszins schade wordt toegebracht aan personen of zaken waarvoor LKA, dan wel één of meerderen van hen die aldaar werkzaam zijn, aansprakelijk zijn, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de bedragen waarop de door LKA afgesloten Algemene Aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico.

 

Artikel 7.

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot twee maal het door LKA aan cliënt/opdrachtgever in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van Euro 10.000,00.

 

Artikel 8.

LKA aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de door haar verrichte werkzaamheden, zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, voor een ander doel of in een ander geval hoe soortgelijk ook, worden gebruikt dan waarop de werkzaamheden betrekking hebben.

 

Artikel 9.

Ter zake van door LKA verrichte diensten en werkzaamheden is de cliënt/opdrachtgever een honorarium verschuldigd dat, tenzij voor de dienstverlening een speciaal tarief of honorarium is overeengekomen, wordt berekend op basis van de aan de dienstverlening bestede tijd tegen de voor de betrokken advocaat of juridisch medewerker op het tijdstip van dienstverlening geldende uurtarieven. Een met LKA overeengekomen of door haar vastgesteld uurtarief kan door haar eenzijdig jaarlijks in redelijkheid worden aangepast. Boven het honorarium is de cliënt/opdrachtgever een forfaitair bedrag verschuldigd aan kantoor- en dossierkosten, gelijk aan 7% van het te zake verschuldigde honorarium, alsmede is hij alle overige kosten en verschotten verschuldigd die door LKA bij de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever zijn gemaakt.

 

Artikel 10.

Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, zijn de cliënt en de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen ter zake van de voor de cliënt verrichte diensten of werkzaamheden aan LKA verschuldigd is, tenzij uitdrukkelijk de één of de ander door LKA uit die hoofdelijke aansprakelijkheid is ontslagen.

 

Artikel 11.

Betaling van een declaratie van LKA dient, zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, een voorschotdeclaratie onmiddellijk. Na het verstrijken van die termijn is de cliënt/opdrachtgever zonder aanmaning de in Nederland dan geldende wettelijke rente verschuldigd. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door LKA moeten worden gemaakt ter invordering van haar declaraties komen voor rekening van de cliënt/opdrachtgever. Betaling dient te geschieden op de door LKA op de declaratie aangegeven wijze.

 

Artikel  12.

Op een verplichting van LKA tot bewaring van een dossier c.q. de daarvan nog deel uitmakende stukken kan geen beroep meer worden gedaan indien na beëindiging van de opdracht c.q. na de laatste daarin verzonden declaratie vijf jaar is verstreken.

 

Artikel 13.

In het kader van de dienstverlening door LKA worden persoonsgegevens verwerkt. Het gaat om gegevens die de cliënt/opdrachtgever zelf heeft verstrekt of die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt/opdrachtgever worden verstrekt. Welke gegevens LKA precies verwerkt en met welk doel, is omschreven in de Privacyverklaring van LKA. Deze is te vinden op de website van LKA of kan ten allen tijde worden opgevraagd.

 

Artikel 14.

Na de uitvoering van de overeenkomst, worden naam en e-mailadres van de client/opdrachtgever toegevoegd aan een lijst met relaties van LKA om zakelijke contact te kunnen onderhouden. LKA kan bijvoorbeeld nieuwsbrieven of uitnodigingen voor juridisch-inhoudelijke bijeenkomsten versturen. De client/opdrachtgever kan te allen tijde aangeven uit deze lijst verwijderd te willen worden.

 

Artikel 15.

Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over de uitvoering van de opdracht en/of betaling van de declaratie zullen, behoudens het beroep van partijen op vaststelling door de beroepsorganisatie van het door de cliënt/opdrachtgever verschuldigde na tijdige betwisting van de declaratie, uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.

 

Rotterdam, 20 december 2018

 

 

 

Op zoek naar een specifieke advocaat?
→ BEKIJK ONS VOLLEDIGE TEAM

 

Werken bij Langelaar Klinkhamer?
→ GA NAAR ONZE VACATUREPAGINA

Nederlands